มาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพปลอดภัย

iXXOR มีความตั้งใจนิยามความงามด้วยการใช้ความหอมและสารประกอบอินทรีย์เคมีเฉพาะที่ได้จากธรรมชาติ จากดอกไม้ พืชพรรณนานาชนิด เพื่อดึงความงดงามจากภายในสู่ภายนอก

iXXOR มีความตั้งใจนิยามความงามด้วยการใช้ความหอมและสารประกอบอินทรีย์เคมีเฉพาะที่ได้จากธรรมชาติ จากดอกไม้ พืชพรรณนานาชนิด เพื่อดึงความงดงามจากภายในสู่ภายนอก

iXXOR ผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ASEAN COSMETIC GMP